Rekrutacja 2016/2017 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 lutego 2011 10:18

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum w Wojkowicach

na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP- DO.110. 2. 4. 2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2016 / 2017. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2156 z późn. zm) ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie ucznia do dyrektora Gimnazjum.
  2. 1 zdjęcie do legitymacji ( opisane - imię i nazwisko, data urodzenia, adres )
  3. Wypełniona Karta Informacyjna:

Karta Informacyjna do kl I Gimnazjum w Wojkowicach  - (do pobrania .pdf)

Karta Informacyjna do kl I Sportowej Gimnazjum w Wojkowicach - (do pobrania .pdf)

  1. Regulamin klasy sportowej
  2. Wniosek dla kandydata zamieszkałego poza obwodem gimnazjum  (do pobrania .pdf):

WAŻNE TERMINY

Termin składania dokumentów:

od 06 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. uczeń składa podanie, zdjęcie oraz wypełnioną Kartę Informacyjną o Kandydacie

Od  24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. uczeń składa w sekretariacie Gimnazjum Świadectwo ukończenia kl. VI Szkoły Podstawowej oraz Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu.

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum w Wojkowicach

na rok szkolny 2016 / 2017


§ 1
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

LP

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podanie, zdjęcie, wypełniona Karta Informacyjna o kandydacie)

 

od 06 maja 2016r.

do 10 czerwca  2016

 

od 22 lipca 2016r.

do 27 lipca 2016 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (może być kopia dokumentu)

Od 24 czerwca

do 28 czerwca 2016 r.

 

………………..

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

Do 30 czerwca 2016

01 lipca 2016 r.

 

Do 02 sierpnia 2016 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 lipca 2016 r.

18 sierpnia 2016 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia SP i oryginału zaświadczenia OKE, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

Od 15  lipca

do 20 lipca 2016 r.

Od 18 sierpnia

do 22 sierpnia 2016 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum

22 lipca 2016 r.

Do 31 sierpnia 2016 r.

 

§ 2

 

1.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów Szkół Podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum – z urzędu, na podstawie:

a. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

b. zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w Szkole Podstawowej (oryginał),

c. Karty Informacyjnej o kandydacie (do pobrania .pdf)

złożonych w sekretariacie szkoły od 06 maja do 28 czerwca  2016 r. do godz.15 00.

 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), uczniowie -  absolwenci Szkoły Podstawowej zamieszkali  poza obwodem gimnazjum (w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami) mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego i złożyć wymagane dokumenty w terminach określonych w § 1 pkt. 1 i  § 1 pkt. 2.

 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc na podstawie poniższych kryteriów:

a. ukończenie Szkoły Podstawowej z wyróżnieniem,

b. uzyskanie wysokiego wyniku ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w Szkole Podstawowej,

c. uzyskanie najwyższych ocen z przedmiotów ogólnokształcących,

d. uzyskanie najwyższej oceny z zachowania,

e. wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych.


§ 3

1.      Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzi co najmniej  5 przedstawicieli Rady Pedagogicznej szkoły.

2.      Dyrektor powołuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

3.      W skład Komisji Rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

4.      Komisja Rekrutacyjna sporządza imienną listę kandydatów, przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnionych przez tych kandydatów określoną liczbę punktów.

5.      Komisja Rekrutacyjna weryfikuje spełnienie przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów określonych w ustawie

6.      Komisja Rekrutacyjna rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do szkoły, przy udziale co najmniej 2/3 składu komisji.

7.      Decydujący głos w sprawach spornych, w sytuacji, gdy Komisja Rekrutacyjna nie może wyłonić większości, ma przewodniczący Komisji.

8.      Terminy i szczegółowy tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej wyznacza jej przewodniczący, uwzględniając ustalone w rozporządzeniu szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

1.  Kryteriami tworzenia zespołów klas pierwszych są:

  • wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych,
  • obowiązkowy i dodatkowy język obcy,
  • wyrównana liczba dziewcząt i chłopców,
  • wyrównanie szans edukacyjnych,
  • wnioski rodziców dotyczące nierozdzielania zaprzyjaźnionych ze sobą uczniów.

2. Do 28 czerwca 2016 r. rodzice (opiekunowie) mają prawo składać podania dotyczące nierozdzielania zaprzyjaźnionych ze sobą uczniów (grupa do 3 osób) podpisane przez wszystkich zainteresowanych rodziców. W sprawie jednego dziecka może być tylko jedno podanie.

§ 5

1.      Gimnazjum w Wojkowicach przeprowadzi wśród kandydatów sprawdzian umiejętności językowych z języka angielskiego, niezbędny do organizacji grup językowych ze względu na stopień zaawansowania.

2.      Gimnazjum w Wojkowicach przeprowadzi próbę sprawności fizycznych kandydatów do klasy sportowej, niezbędną do uczestnictwa w realizacji rozszerzonego programu wychowania fizycznego.

3.      W/w sprawdziany odbędą się zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych gimnazjum tj. od 06 maja 2015 r. do 24 czerwca 2016 r.

§ 6

 

1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nastąpi  15 lipca 2016 r.

2. Prace Komisji Rekrutacyjnej  odbędą się  w dniu 01 lipca 2016 r.

3. Od 15 lipca do 20 lipca 2016 r. rodzic/ opiekun kandydata zobowiązany jest potwierdzić wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

4. Ostateczne zakończenie rekrutacji i ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum w Wojkowicach, nastąpi dnia 22 lipca 2016 r.

 


 

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±