Eurpejska Bezpieczna Szkoła PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 października 2008 20:34
Image
Dzięki współpracy z Zespołem Szkół w Wojkowicach nasza szkoła  uczestniczy w międzynarodowym projekcie Europejska Bezpieczna Szkoła. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziliśmy analizę sytuacji  w Gimnazjum. Na temat bezpieczeństwa i działań szkoły w tym zakresie wypowiedzieli się uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły. W tym roku przystąpiliśmy już do działań.
Najważniejsze związane są  z realizacją projektu Comenius. Właśnie rozpoczynamy współpracę ze szkołami w Kuopio (Finlandia) oraz w Stambule (Turcja). Celem projektu jest zapobieganie przemocy  i budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego. Projekt obejmuje szkolenia dla pracowników szkoły, uczniów i rodziców, i wspólne działania, które służyć będą powstrzymaniu przemocy w szkole, domu i poza domem. Zamierzamy stworzyć partnerskie stosunki między szkołą a instytucjami, które wspomagają nas w przeciwdziałaniu przemocy i budowaniu bezpiecznego środowiska szkolnego. Projekt ma przyczyniæ się do wprowadzenia punktu 1. Europejskiej Karty Demokratycznej Szkoły bez Przemocy: „Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają prawo do spokojnej i bezpiecznej szkoły. Każdy ponosi odpowiedzialność za tworzenie pozytywnego i inspirującego środowiska dla procesu uczenia się i osobistego rozwoju.” Oraz punktu 7. „Szkoła jest częścią społeczności szkolnej. Współpraca i wymiana informacji ze środowiskiem lokalnym jest istotna w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów.”
Udział w projekcie obejmuje wizyty robocze w Finlandii i Turcji, szkolenia, przygotowanie poradnika, wymianę doświadczeń szkół, zorganizowanie Dnia przeciwko Przemocy, przygotowanie spektaklu w języku angielskim, wizytę szkół partnerskich w Wojkowicach. To nasze plany do 2010 roku.
Poza tymi działaniami będziemy promować prawa człowieka, propagować pozytywne wzorce postępowania w trudnych sytuacjach, realizować projekty uczniowskie w związku z obchodami rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W szkole rozpocznie działalność rzecznik praw ucznia.
Celem międzynarodowego projektu  „Bezpieczna Europejska Szkoła” jest upowszechnienie przyjętej w 2004 r. przez Radę Europy „Europejskiej Karty Szkoły Demokratycznej bez Przemocy. Przyjęło ją jedenaście krajów członkowskich. Oto jej treść:

Przedmowa
Z inicjatywy Rady Europy młodzi ludzie z różnych krajów Europy opracowali Europejską Kartę Szkoły Demokratycznej bez Przemocy, opartą na fundamentalnych zasadach uznawanych przez wszystkich Europejczyków, a w szczególności na wartościach ujętych w Konwencji  o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Niniejsza grupa inicjatorów widzi konieczność potraktowania założeń Karty jak modelu ułatwiającego proces demokratyzacji życia szkoły  i eliminacji zjawiska przemocy.
Mając na względzie różnorodność systemów edukacyjnych  w poszczególnych krajach, rekomenduje się przyjęcie Karty w postaci niezmienionej, bądź też dopuszcza się rozszerzenie aspektów w niej zawartych, jednak z zachowaniem jej głównych założeń.
Memorandum Wyjaśniające będące formą dopełnienia Karty, dostarcza przykładów i objaśnieñ, które mają ułatwić wprowadzenie karty w życie.
Europejska Karta
Szkoły Demokratycznej bez Przemocy
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają prawo do spokojnej i bezpiecznej szkoły. Każdy ponosi odpowiedzialność za tworzenie pozytywnego i inspirującego środowiska dla procesu uczenia się i osobistego rozwoju.
2. Każdy ma prawo do równego traktowania i szacunku, niezalżnie od różnic indywidualnych. Wszyscy mają prawo do wolności słowa bez obawy przed dyskryminacją i represjami.
3. Społeczność szkolna dąży do tego, aby każdy był świadom swoich praw i obowiązków.
4. Każda demokratyczna szkoła ma demokratycznie wybrany organ decyzyjny składający się z przedstawicieli uczniów, nauczycieli, rodziców, a także – jeśli to konieczne - innych członków społeczności szkolnej. Wszyscy członkowie tego organu mają prawo głosu.
5. W demokratycznej szkole, konflikty rozwiązywane są w sposób konstruktywny bez użycia przemocy w porozumieniu z członkami społeczności szkolnej. Każda szkoła ma kadrę i uczniów przeszkolonych w rozwiązywaniu konfliktów na drodze doradztwa i mediacji.
6. Ka¿dy przypadek przemocy jest niezwłocznie badany i analizowany, uwzgledniając uczniów i innych członków społeczności szkolnej zaangażowanych w tą sprawę.
7. Szkoła jest częścią społeczności lokalnej. Współpraca i wymiana informacji ze środowiskiem lokalnym jest istotna w zapobieganiu   i rozwiązywaniu problemów.
 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±