Klasa sportowa PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 kwietnia 2014 18:03

 

REGULAMIN KLASY Z POSZERZONĄ OFERTĄ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SPORTOWYCH – ZWANEJ DALEJ KLASĄ SPORTOWĄ PRZY GIMNAZJUM W WOJKOWICACH.

 

 

1. Postanowienia ogólne.

1.      Niniejszemu regulaminowi podlegają wszyscy uczniowie klasy sportowej (KS).

2.      Gimnazjum w Wojkowicach prowadzi KS. na każdym poziomie nauczania rozpoczynając od klasy I w r. szk. 2016/2017.

3.      KS. kształci młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych a w szczególności: chłopcy – z piłki nożnej a dziewczęta  z siatkówki.

4.      Cykl kształcenia sportowego trwa 3 lata.

5.      Uczniem KS. może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.

6.      Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych, w razie odejścia lub przeniesienia uczniów.

7.      Rekrutacji kandydatów dokona powołana przez Dyrektora Gimnazjum Komisja Rekrutacyjna, działająca zgodnie z § 3 Regulaminu Rekrutacji Uczniów do Gimnazjum w Wojkowicach.

8.      Kandydaci do KS powinni spełniać następujące warunki:

  • posiadać bardzo dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza i aktualizowany co rok.
  • przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczęszczanie do KS.
  • wykazać się dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej

9.    Zapis do KS  nie zwalnia z obowiązków dodatkowych czyli ze współpracy z Klubem Sportowym, do którego uczeń uczęszczał lub uczęszcza.

10.   Kandydat wypełnia „Kartę Informacyjną do Klasy Sportowej”

I. Prawa i obowiązki ucznia Klasy Sportowej.

1.     Uczeń KS ma wszystkie prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum w Wojkowicach wynikające ze Statutu oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

2.     Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego podczas jego nieobecności.

3.     Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym i usprawiedliwiona.

4.     Uczeń ma obowiązek godnego reprezentowania Gimnazjum jak i miasta Wojkowice podczas wszystkich imprez i zawodów sportowych.

5.     Uczeń może uczestniczyć w obozach sportowych organizowanych przez Szkołę.

6.     Uczeń ma obowiązek stosowania się do regulaminów obozów  wycieczek.

III   Założenia programowe.

1.      Uczniowie  KS realizują program kształcenia ogólnego zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez men, natomiast mają rozszerzona liczbę godzin z wychowania fizycznego.

2.      Uczniowie KS uczestniczą w:

  • obozie integracyjno-sportowym  - pierwsza połowa września ( 5 – 6 dni) Pełną odpłatność za jego organizacje pokrywają rodzice
  • nauce i doskonaleniu pływania – od 15 listopada do 15 marca w okresie trwania klasy pierwszej i drugiej. Koszt związany z tą forma ruchu pokrywa Organ prowadzący Szkołę
  • obozie zimowym – nauka i doskonalenie jazdy na nartach ( 5 – 6 dni w czasie trwania ferii zimowych.  Obóz przeznaczony głównie dla uczniów klasy trzeciej. Wyjazd ma charakter dobrowolny, a pełną odpłatność za jego organizacje pokrywają rodzice.

3.      Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 6, w tym 3 godziny realizacji podstawy programowej z:

  • wychowania fizycznego
  • 3 godziny realizacji programu dodatkowego w-f tj.  chłopcy -  piłki nożnej, dziewczęta piłki siatkowej.

2. Postanowienia końcowe.

1.      Wobec ucznia, który nie stosuje się do w/w regulaminu przewiduje się kary zgodne ze Statutem szkoły.

2. Na podstawie: notorycznego naruszanie regulaminu przez ucznia KS, stwierdzenie palenia papierosów lub picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek, osiąganie słabych wyników w nauce, częste opuszczanie lekcji, które nie są usprawiedliwione – Uczeń klasy sportowej na wniosek wychowawcy klasy może zostać przeniesiony do klasy równoległej niesportowej.

3. Wobec ucznia który przebywa na obozie sportowym i nie stosuje się do w/w regulaminu, statutu szkoły przewiduje się:

- wydalenie ucznia z obozu na koszt rodziców lub prawnych opiekunów, którzy osobiście odbierają ucznia z miejsca obozu.

- pozbawić możliwości kolejnych wyjazdów na obozy lub wycieczki.

4. O nałożeniu kary na ucznia KS informowany jest wychowawca klasy, który niezwłocznie przekazuje informacje rodzicom.

 

Akceptacja regulaminu: doc / pdf

Karta Informacyjna do kl I Sportowej Gimnazjum w Wojkowicach ( pdf )

 

Prawa autorskie
Gimnazjum w Wojkowicach

42-580 Wojkowice

ul. Sobieskiego 211 b

tel. (032) 769 51 08

gimnazjum.wojkowice@tlen.pl


width="140"


Szko³a z klas±